Informatie voor vluchtelingen

Voor wie

 • Asielzoeker: diende een asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken.
   
 • Erkend vluchteling: krijgt van de bevoegde federale instanties de internationale beschermingsstatus van ‘vluchteling’.
   
 • Subsidiair beschermde: komt niet in aanmerking voor de status van erkend vluchteling maar heeft een persoonlijk en reëel risico op ernstige schade wanneer hij terugkeert naar het land van herkomst. 

Asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden hebben een wettig verblijfsstatuut.

Meer informatie vind je op de pagina van het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

naar boven


Kosteloze procedure

Als je op het moment van je aanvraag het statuut hebt van asielzoeker, erkend vluchteling of subsidiair beschermde, kan je gratis een aanvraag indienen voor de erkenning van je buitenlands studiebewijs. Het Agentschap Integratie en Inburgering kan je daarbij helpen.

naar boven


Beschik je over alle nodige documenten?

Controleer of je over alle verplichte documenten beschikt.

Ja 

NARIC- behandelt je dossier via de gewone procedure.

Nee

 • Je hebt ten minste een bewijsstuk nodig dat aantoont dat je je opleiding in het buitenland afgerond hebt. Bijvoorbeeld een diploma, een puntenlijst van het laatste jaar, een voorlopig diploma of een duplicaat van een diploma.
   
 • Dien een aanvraag in voor de erkenning van je buitenlands studiebewijs.
   
 • Vul de bijkomende vragenlijst (docx bestandFiche vluchtelingen (226 kB) ) in.
   
 • Kies voor een niveau-erkenning van je buitenlands diploma.
   
 • Kies alleen voor een specifieke erkenning als:
  • Je een gereglementeerd beroep wil uitoefenen. Bijvoorbeeld verpleegkundige, arts, architect…
  • Je een beroep met een beschermde titel wil uitoefenen. Bijvoorbeeld industrieel ingenieur, handelsingenieur, meester, dierenarts, vroedvrouw, maatschappelijk assistent…
  • Je in aanmerking komt voor het VLIR-traject.

naar boven


VLIR-traject

Als je over een masterdiploma in de domeinen business-economie, ingenieurswetenschappen of exacte wetenschappen beschikt, word je uitgenodigd voor een traject binnen een Vlaamse universiteit. Hierbij onderzoeken we of je opleiding voldoende overeenkomsten heeft met een opleiding in Vlaanderen:

 • Je krijgt een uitnodiging voor een intakegesprek in één van de Vlaamse universiteiten. Dit gesprek bepaalt of je kan deelnemen aan het traject om de gelijkwaardigheid van je diploma te onderzoeken. Als je toegelaten wordt, schrijf je je kosteloos in als gaststudent aan één van de Vlaamse universiteiten.
   
 • Gedurende één semester volg je enkele opleidingsonderdelen in een verwante Engelse of Nederlandstalige master, aangevuld met een seminarie en met een stage of schrijfopdracht. Na afloop van dit traject wordt een beslissing genomen over de gelijkwaardigheid van je buitenlandse diploma.

Heb je vragen over deze procedure? Neem contact op met NARIC.

Als je niet aan een dergelijk traject kan deelnemen, kies je alsnog voor een niveau-erkenning.

naar boven